Tema vi kan holde kurs om

Her er noen av de temaene vi i SPISS kan holde kurs om

 

 

Alle i SPISS kan leies inn som foredragsholdere om ulike tema knyttet til autismespektertilstander. Under er noen av de mest etterspurte temaene for tiden. Spør oss dersom du ønsker kurs om noe annet enn det som er beskrevet her! Alle tema kan selvfølgelig også tilpasses og skreddersys ditt behov både når det gjelder innhold og varighet! Ta kontakt og beskriv dine ønsker, så vil vi gjøre så godt vi kan!

VÅRE KURS KAN HOLDES BÅDE LIVE OG SOM NETTBASERTE KURS. 

Elever som ikke deltar/kommer på skolen

Dette kurset handler om elever som har mangelfull eller manglende deltakelse og/eller tilstedeværelse på skolen. Hva er årsaken til at noen elever faller ut av skolelivet og hvordan kan vi merke at det skjer? Hva kan vi gjøre for å forebygge og redusere skolevegrende atferd? Og hva skal vi gjøre dersom eleven allerede har falt helt ut av skolen? I dette kurset snakker vi om hva skolevegrende atferd er og hva vi kan gjøre for å hjelpe elevene tilbake til skolen.

skolelei
motivasjon

Motivasjon

Mennesker med autismespektertilstander motiveres ofte av andre ting enn det vi er vant med. Samtidig er det en kjent sak at det er vanskelig å få personer med ASD til å gjøre noe de ikke ser meningen med. I dette kurset tar vi opp hva motivasjon er, vanlige og litt mer uvanlige motivasjonsfaktorer og hvordan vi kan finne ut hva som er motiverende for den enkelte. Vi presenterer ulike motivasjonsmetoder, som å bygge på personens interesser, bruk av tegnøkonomi og atferdsavtaler.

Autismespektertilstander i barnehagen

Hvordan kan vi oppdage tidlige tegn på autismespektertilstander? Hvordan kan vi tilrettelegge for og jobbe med barn med autismespektertilstander i barnehage-alder? I kurset går vi gjennom det man kan forvente på de ulike utviklingstrinnene i et barns tidlige alder og hva som kan være tegn på en annerledes utvikling og fungering. Metoder som for eksempel TEACCH, SON Rise og EIBI/TIOBA vil presenteres og forklares.

barnehagen
fleksi

Hvordan jobbe mot fleksibilitet?

Mennesker med autisme/Asperger syndrom kan være mer eller mindre rigide. Det er ganske vanlig at det å tåle (eller til og med like) endringer kan være veldig utfordrende, enten det er fysiske endringer rundt dem eller endring av oppfatninger, vaner, rutiner osv. I dette forteller vi om erfaringer med å jobbe mot større fleksibilitet med mennesker med autisme/Asperger syndrom i ulike aldre og på ulike nivå og presenterer nyttige metoder og hjelpemidler.

Utfordrende atferd

Mange mennesker med autismespektertilstander kan ha atferd som andre opplever som utfordrende. For eksempel er det mange som kan vise frustrasjonen sin på måter som gjør at andre reagerer negativt i stedet for å gi omsorg. Når skal omgivelsene ta hensyn og vise forståelse og når er det en god ide å lære mennesker med autismespektertilstander andre strategier? Hvordan kan vi jobbe med funksjonell atferd samtidig som vi respekterer personen og lar ham/henne være den de er?

sint gutt
pda

PDA - Ekstrem kravunngåelse

I dette kurset setter vi fokus på PDA (Pathological Demand Avoidance) eller som det kalles på norsk: Ekstrem kravunngåelse. Hva innebærer denne betegnelsen? Hva er typiske kjennetegn? Hvilke metoder og strategier kan være nyttige for å støtte personer med PDA? Hvordan kan vi finne ut om noen har PDA eller ikke? Disse og flere andre spørsmål knyttet til PDA vil bli diskutert.

De vanskelige sansene

Her er fokus på mennesker med autismespekertilstanders annerledes sensoriske verden. Hvilke fenomener går inn under det vi kaller annerledes sensorisk opplevelse, eller persepsjonsannerledesheter? Hvordan kan dette kartlegges? Og hva kan vi gjøre for å hjelpe og støtte? Vi legger frem ulike strategier, hjelpemidler og metoder som kan være nyttige å kjenne til.

sanser
asd hva er

ASD - hva er det og hva gjør vi?

Dette kurset tar for seg de typiske kjennetegnene ved autismespektertilstander og presenterer hvordan dette kan påvirke personen selv og hans/hennes omgivelser. Vi presenterer også mange ulike metoder og hjelpemidler som er nyttige å ha kunnskap om når man skal støtte personer med ASD.

Jenter med ASD

Dette kurset handler om hvordan jenter med ASD skiller seg fra gutter med samme diagnose. Hvorfor er det vanskeligere å identifisere autismespektertilstander hos jenter/kvinner enn hos gutter/menn? Er det spesifikke problemstillinger for jenter? Er det noe vi må gjøre for å tilpasse våre metoder og innfallsvinkler?

jenter
FRU

FRU

Forkortelsen FRU står for Fokus-Relaterte-Utførelsesvansker og er et begrep professor Harald Martinsen innførte i sin tid. FRU er en væremåte innenfor autismespekteret, som beskriver personer som ikke makter å gjennomføre handlinger eller aktiviteter det settes fokus på. I utenlandsk litteratur kalles dette ofte "autistisk dyspraksi". Personer med FRU må møtes på en helt annen måte enn det vi vanligvis gjør når vi støtter personer med autisme. I dette kurset lærer du om hva FRU er, hvordan du kan kjenne det igjen og ikke minst om FRU -vennlige strategier!

Tvang og makt i skolen, hva sier Lovverket?

Et kurs som gir økt kunnskap om lovverket og tiltak for forebygging av tvang og makt i skolen! Ta vare på deg selv og dine elever når noen er urolige og/eller utøver vold. Bruk av tvang og makt er en særlig inngripen i andre menneskers liv, og brudd på menneskerettighetene. Du må ha hjemmel i lov for å kunne utøve tvang. Derfor er det viktig at alle som jobber med andre mennesker vet hvor grensene går, og i størst mulig grad unngår bruk av tvang og makt. Kurset gir en gjennomgang av gjeldene lover, forskrifter og veiledere. Vi ser også på alternative løsninger og forebygging.

tvang og makt kurs