Arbeidsgang


 

 

Hvem mottar veiledning / opplæring?

Vi vil gjerne etablere egen kontakt med barnet, ungdommen eller den voksne som er fokuset for vårt arbeid der vi kan det og det vurderes som hensiktsmessig. Andre ganger veileder vi heller de som allerede har en god relasjon til barnet/ungdommen. Dette gjelder særlig i saker der vedkommende allerede har opplevd mange "hjelpere" som har kommet og gått. Personen har blitt sårbar for nye relasjoner og trenger kanskje ikke enda en ekstra voksenperson de skal bli kjent med, for så å forsvinne igjen. Da er det bedre om vi støtter og bistår de som allerede er nærpersoner og som skal fortsetter med det. Dette kan for eksempel være foresatte, andre familierelasjoner, partnere eller ansatte i barnehage, skole, bolig eller BPA ordninger. Vi vurderer sammen med våre oppdragsgivere og fokuspersoner hva som er mest hensiktsmessig i hver enkelt sak.

Innledende arbeid

Det første som skjer når saken er fordelt til en av medarbeiderne i SPISS, er at vedkommende gjør seg kjent med saken via observasjon, samtaler, innhenting av informasjon fra dokumenter osv. Når vi har fått et overblikk over saken kan vi si mer konkret hva og hvordan vi kan bidra. Vi setter opp konkrete mål og lager en framdriftsplan sammen med de vi jobber for og med. Våre tilnærminger blir skreddersydd for den enkelte.

Møter vs. jobbing i praksis

Vi kan gjerne delta på møter vi er invitert til, men siden vi mener at den gode opplæringen skjer i praksis, hands-on, jobber vi helst sammen med de det gjelder og demonstrerer og prøver ut tiltak sammen.

Fleksibilitet

Vi er fleksible. Vi kan komme dit det er ønskelig, til det tidspunktet som passer best, både på dagtid, kveldstid, i helger og i skoleferier. I saker som dreier seg om livet i en familie hender det for eksempel ofte at vi flytter inn og bor sammen med familien i et par dager. Dette avtales selvfølgelig med den enkelte familie i forkant.

Tilpassing

Vi er opptatt av endring/opplæring som leder til økt livskvalitet for de som mottar våre tjenester og vi er opptatt av å lykkes med å nå de målene vi har satt. Vi bytter derfor strategi med en gang progresjon uteblir, i samråd med de vi jobber for. Dersom vi mener at vi ikke kan løse saken eller ikke har mer å bidra med, sier vi fra med en gang og hjelper gjerne til med å finne andre som kan overta.

I noen tilfeller finner vi ut at en av de andre SPISS-medarbeiderne har bedre kompetanse på sakens problemstillinger. Da setter vi enten inn denne medarbeideren i saken eller vi oppretter kollegaveiledning internt, kostnadsfritt. Vi er opptatt av at de vi betjener skal få vår beste kompetanse til enhver tid.

Samarbeid

Vi samarbeider gjerne med andre instanser. Vi er ydmyke overfor andre som allerede er knyttet til saken, og som har mer kjennskap enn det vi har, men vi er også tydelige og sier ifra på en ryddig måte når det er behov for det.

Dokumentasjon

Vi skriver rapport etter endt oppdrag i de sakene vi blir bedt om det og i tilfeller vi selv tenker det er nyttig. Det beregnes vanlig timepris for rapporter, etter avtale med oppdragsgiver.

Vi har IKKE journalplikt. Det vil derfor ikke lages, lagres eller utleveres journalnotater.

Våre notater, rapporter og dokumenter knyttet til en sak vil oppbevares i inntil 2 år etter avsluttet sak. Deretter vil de bli makulert.