Fordypningsstudie

FAGPLAN

 

Informasjon om Fordypningsstudiet!

Under kan du lese om forkurset, de 10 fordypningstemaene og 7 E-bøkene som inngår i studiet.

FORKURS: Noen Tankekors

Kurset består av 5 videoleksjoner og 5 E-bøker

 • Leksjon 1: Selvstimulering + E-bok
 • Leksjon 2: Selvstendighet og autonomi + E-bok
 • Leksjon 3: Autist eller en med autisme + E-bok
 • Leksjon 4: Foreldreferdigheter + E-bok
 • Leksjon 5: Søsken + E-bok

FORDYPNINGSTEMA 1: Autismevennlig tilrettelegging

7 moduler og 48 leksjoner

Læringsmål for temaet: Kunnskap om tilrettelegging for å skape forutsigbarhet og selvstendighet. Ferdigheter i å strukturere og visualisere hverdagen for de som trenger dette, samt å tilpasse til enkelt-personers behov.

Modul 1: Hva menes med tilrettelegging?

 • Leksjon 1: Hvorfor trenger vi tilrettelegging?
 • Leksjon 2: Hva kan tilrettelegging være?
 • Leksjon 3: Visualisering
 • Leksjon 4: Strukturering
 • Leksjon 5: Konkretisering av forventninger
 • Leksjon 6: Rutiner
 • Leksjon 7: Hvordan anvende tilrettelegging?
 • Leksjon 8: Materiell og hjelpemidler
 • Bonusdokument og praktisk oppgave

Modul 2. Kartlegging

 • Leksjon 1: Hvorfor kartlegge?
 • Leksjon 2: IVAS
 • Leksjon 3: Sånn vil jeg ha det
 • Leksjon 4: UtYr
 • Leksjon 5: PEP 3
 • Leksjon 6: TTAP
 • Leksjon 7: Andre kartleggingsmåter
 • Bonusdokument og praktisk oppgave

Modul 3: Fysisk struktur

 • Leksjon 1: Møblering
 • Leksjon 2: Merking av omgivelsene
 • Leksjon 3: Merking i rom
 • Leksjon 4: Organisering
 • Leksjon 5: Ulike symboler og typer merking
 • Bonusdokument og praktisk oppgave

Modul 4: Rammestruktur

 • Lekjson 1: Rammestruktur - hva innebærer det?
 • Leksjon 2: Dagsplan
 • Leksjon 3: Ukeplan
 • Leksjon 4: Månedsplan
 • Leksjon 5: Årsplan
 • Bonusdokument og praktisk oppgave

Modul 5: Situasjonsstruktur

 • Leksjon 1: Situasjonsstruktur - hva er det?
 • Leksjon 2: Situasjonsplaner
 • Leksjon 3: Bærbare planer
 • Leksjon 4: Gjenbrukslister
 • Leksjon 5: Overgangskort
 • Bonusdokument og praktisk oppgave

Modul 6: Oppgavestruktur

 • Leksjon 1: Hva er oppgavestruktur?
 • Leksjon 2: Bruksanvisninger 
 • Leksjon 3: Selvforklarende oppgaver
 • Leksjon 4: Tilpassing av innhold og presentasjon av oppgaver
 • Leksjon 5: Innlæring av oppgaver
 • Leksjon 6: Utvelging av oppgaver
 • Bonusdokument og praktisk oppgave

Modul 7: Kommunikasjon

 • Leksjon 1: Tilrettelegging av kommunikasjon
 • Leksjon 2A og 2B: Verktøy og symbolsystemer
 • Leksjon 3A og 3B: Formidle
 • Leksjon 4A og 4B: Forstå det andre formidler
 • Leksjon 5A og 5B: Individuell tilpassing
 • Bonusdokument og praktisk oppgave

FORDYPNINGSTEMA 2: Å ivareta primærbehov

6 leksjoner og 1 E-bok

Læringsmål for temaet: Kunnskap om og forståelse av å ha dekket primære behov før man kan forvente motivasjon for læring og skolearbeid. Kjennskap til Maslows behovshierarki.

 • Leksjon 1: Hvorfor er behovshierarkiet viktig?
 • Leksjon 2: Fysiologiske behov + E-boken "Sov Godt"
 • Leksjon 3: Behov for trygghet og sikkerhet
 • Leksjon 4: Sosiale behov
 • Leksjon 5: Behov for anerkjennelse
 • Leksjon 6: Behov for selvrealisering

FORDYPNINGSTEMA 3: Å sette egne grenser

5 leksjoner

Læringsmål for temaet: Forståelse for de dilemmaene mange autistiske mennesker står ovenfor når de skal vurdere om de skal følge egne behov og magefølelse eller om de skal gjøre det som er "vanlig".

 • Leksjon 1: Lydightet vs. magefølelse
 • Leksjon 2: Maskering vs. genuinitet
 • Leksjon 3: Underdanighet vs. selvhevdelse
 • Leksjon 4: Å bruke krefter vs. å spare energi
 • Leksjon 5: Å ta hensyn til andre vs. å ivareta seg selv

FORDYPNINGSTEMA 4: Autisme og identitet

3 moduler og 12 leksjoner

Læringsmål for temaet: Kunnskap om hvordan støtte personer med autisme i å forstå sin egen fungering og finne måter å fungere på i hverdagen. Innsikt i identitetsdannelsen og ev. utfordringer dette kan ha for ungdom med autisme.

Modul 1: finne flokken sin

 • Leksjon 1: Hva er identitet?
 • Leksjon 2: Hvordan dannes identiteten?
 • Leksjon 3: Å være annerledes
 • Leksjon 4: Kulturforskjeller
 • Leksjon 5: Å finne seg selv når «ingen» ligner

Modul 2: Selvforståelse

 • Leksjon 1: Forstå seg selv i lys av diagnosen
 • Leksjon 2: Å definere sin identitet
 • Leksjon 3: Å godta og elske seg selv

Modul 3: seksualitet/legning

 • Leksjon 1: Begrepsbruk
 • Leksjon 2: Seksuelle preferanser
 • Leksjon 3: Kjønnsidentitet
 • Leksjon 4: Kjønnsinkongruens 

FORDYPNINGSTEMA 5: Hyperfokus, Tvang og Avhengighet

3 moduler og 17 leksjoner

Læringsmål for temaet: Kunnskap om hvordan hyperfokus, tvang og avhengighet kan prege autisters hverdag og innsikt i hvordan dette kan oppleves av de som har det slik. Kunnskap om kjennetegn og måter å bistå de som har det slik på.

Modul 1: Hyperfokus

 • Leksjon 1: Hva innebærer det å være hyperfokusert? 
 • Leksjon 2: Detaljer og helhet
 • Leksjon 3: Fokusinteresser
 • Leksjon 4: Hvordan kan vi støtte og hjelpe?

Modul 2: Rigiditet og tvang

 • Leksjon 1: Hva innebærer det å være rigid?
 • Leksjon 2: Hva innebærer det å ha tvang?
 • Leksjon 3: Hva er forskjellen mellom autistisk rigiditet og tvang?
 • Leksjon 4: Hvordan kan tvang utvikle seg?
 • Leksjon 5: Hvordan kan vi støtte og hjelpe?

Modul 3: Avhengighet

 • Leksjon 1: Hva innebærer avhengighet?
 • Leksjon 2: Hva er sammenhengen mellomhyperfokus, rigiditet, tvang og avhengighet?
 • Leksjon 3: Hvordan utvikler avhengighet seg?
 • Leksjon 4: Avhengighet av rutiner
 • Leksjon 5: Avhengighet av skjerm
 • Leksjon 6: Spillavhengighet
 • Leksjon 7: Rusavhengighet 
 • Leksjon 8: Hvordan kan vi støtte og hjelpe?

FORDYPNINGSTEMA 6: Når sansene tar styringen

4 moduler og 42 leksjoner

Læringsmål for temaet: Kunnskap om og forståelse for hvordan autistiske mennesker kan ha annerledes sensoriske opplevelser enn det vi er vant med selv, samt kunnskap om hvordan man kan støtte personer som opplever dette utfordrende.

FASE 1, Modul 1 og 2: Bakgrunn

 • Leksjon 1: Sansing og persepsjon
 • Leksjon 2: Hvorfor er persepsjon viktig?
 • Leksjon 3: Hva sier de som selv har ASD?
 • Leksjon 4: Hva sier forskningen?
 • Leksjon 5: Sansekanalene
 • Leksjon 6: Syn
 • Leksjon 7: Hørsel
 • Leksjon 8: Lukt
 • Leksjon 9: Smak
 • Leksjon 10: Taktil sans
 • Leksjon 11: Vestibulær sans
 • Leksjon 12: Proprioseptiv sans
 • Leksjon 13: Interoseptiv sans

FASE 2, Modul 1 og 2: Annerledes persepsjon

 • Leksjon 1: Persepsjon på ulike nivåer
 • Leksjon 2: Filtrering
 • Leksjon 3: Over- og underfølsomhet
 • Leksjon 4: Bokstavelig- og gestaltpersepsjon
 • Leksjon 5: Forstyrret persepsjon (De fire F-er)
 • Leksjon 6: Andre fenomen
 • Leksjon 7: Hva påvirkes?
 • Leksjon 8: Vegring og selvstimulering
 • Leksjon 9: Spisevansker
 • Leksjon 10: Rigiditet
 • Leksjon 11: Sosiale situasjoner
 • Leksjon 12: Forhold til fysiske omgivelser
 • Leksjon 13: Smerteterskel
 • Leksjon 14: Psykisk helse

FASE 3, Modul 1 og 2

 • Leksjon 1: Kartlegging
 • Leksjon 2: Hva kan vi gjøre?
 • Leksjon 3: Å lade opp
 • Leksjon 4: Å komme unna
 • Leksjon 5: Hjelpemidler
 • Leksjon 6: Tilrettelegging
 • Leksjon 7: Lære å leve med
 • Leksjon 8: Vegring og selvstimulering
 • Leksjon 9: Spisevansker
 • Leksjon 10: Rigiditet
 • Leksjon 11: Sosiale situasjoner
 • Leksjon 12: Forhold til fysiske omgivelser
 • Leksjon 13: Smerteterskel
 • Leksjon 14: Psykisk helse

Referanser

 • Referanser

FORDYPNINGSTEMA 7: PDA og FRU

3 moduler og 13 leksjoner

Læringsmål for temaet: Kunnskap om og innsikt i hva PDA og FRU er, oppleves og framstår. Kunnskap om kjennetegn og om hvordan man kan bistå personer med PDA eller FRU og deres familier. Innsikt i hjelpeapparatets rolle og handlingsrom.

Modul 1: PDA

 • Leksjon 1: Hva er PDA?
 • Leksjon 2: PDA i praksis
 • Leksjon 3: PDA i familien
 • Leksjon 4: PDA vennlige strategier

Modul 2: FRU

 • Leksjon 1: Hva er FRU?
 • Leksjon 2: FRU i praksis
 • Leksjon 3: Situasjonsbestemte faktorer
 • Leksjon 4: Lignende tilstander
 • Leksjon 5: Konsekvenser av FRU
 • Leksjon 6: FRU vennlige strategier

Modul 3: Hjelpeapparatets rolle

 • Leksjon 1: Kan hjelpeapparatet forholde seg til noe som ikke er en diagnose?
 • Leksjon 2: Hvordan dokumentere PDA eller FRU?
 • Leksjon 3: Hva bør konsekvensen av en PDA- eller FRU-profil være?

FORDYPNINGSTEMA 8: Autistiske jenter

7 moduler og 28 leksjoner

Læringsmålet for temaet: Kunnskap om det som er spesifikt for jenter med autisme og det som er annerledes i måten å støtte og møte jenter med ASD på.

Modul 1: Autisme hos jenter

 • Leksjon 1: Diagnosekriterier
 • Leksjon 2: Autisme i praksis
 • Leksjon 3: Hvorfor finner vi jentene så sent?

Modul 2: Jenter vs. Gutter

 • Leksjon 1: Generelle forskjeller mellom jenter og gutter
 • Leksjon 2: Forskjeller mellom autistiske jenter og gutter
 • Leksjon 3: Under- og feil-diagnostisering
 • Leksjon 4: Maskering

Modul 3: Typiske trekk hos autistiske jenter

 • Leksjon1: Dominerende symptomer hos jenter 0-3 år
 • Leksjon 2: Dominerende symptomer hos jenter 3-6 år
 • Leksjon 3: Dominerende symptomer hos jenter 7-12 år
 • Leksjon 4: Dominerende symptomer hos jenter i tenårene
 • Leksjon 5: Dominerende symptomer hos voksne kvinner

Modul 4: Typiske jente-problemstillinger

 • Leksjon 1: Spesifikke pubertetsutfordringer
 • Leksjon 2: Overgrepsutsatthet
 • Leksjon 3: Autistisk utbrenthet

Modul 5: Hva trenger jentene?

 • Leksjon 1: Opplæring i selvhevdelse
 • Leksjon 2: Spesialisert pubertetsopplæring
 • Leksjon 3: Tilbud om jentegruppe
 • Leksjon 4: Tilbud om spesialisert mentor
 • Leksjon 5: Større kompetanse blant utredere

Modul 6: Hva sier jentene selv?

 • Leksjon 1: Berømte talskvinner
 • Leksjon 2: Kvinne med Asperger syndrom
 • Leksjon 3: Unge autistiske kvinner samtaler
 • Leksjon 4: Voksen autistisk kvinne
 • Leksjon 5: Stemmer i litteraturen 

Modul 7: Ekstramateriell

 • Leksjon 1: Referanser og videre lesing
 • Leksjon 2: Podcastepisode: Hva er annerledes for jenter med autisme?
 • Leksjon 3. Podcastepisode: Samtale med Helene Larsen

FORDYPNINGSTEMA 9: Skoleangst ved utviklingsforstyrrelser

6 moduler og 34 leksjoner

Læringsmål for temaet: Kunnskap om tidlige tegn på skoleangst, samt om hvordan man kan forebygge, dempe og håndtere skoleangst/skolefravær hos nevrodivergente elever.

Modul 1: Skoleangst ved utviklingsforstyrrelser

 • Leksjon 1: Hva er skoleangst
 • Leksjon 2: Utviklingsforstyrrelser
 • Leksjon 3: Utviklingsforstyrrelser og skoleangst
 • Leksjon 4: Tegn på begynnende skoleangst
 • Leksjon 5: Vegringsstrategier
 • Bonusleksjon: Kartlegging

Modul 2: Mulige årsaker til skoleangst

 • Leksjon 1: Væremåter og sårbarheter
 • Leksjon 2: PDA
 • Leksjon 3: Hjemmeforhold
 • Leksjon 4: Skolen
 • Bonusleksjon: Stressmodellen

Modul 3: Forebyggende tiltak på skolen og hjemme

 • Leksjon 1: Hvordan møte elevenes spesielle behov?
 • Leksjon 2: Tilrettelegging
 • Leksjon 3: Affektmodellen
 • Leksjon 4: Voksnes væremåte, lavaffektiv tilnærming
 • Leksjon 5: PDA strategier
 • Bonusleksjon: Nyttige metoder og hjelpemidler

Modul 4: Motivasjon

 • Leksjon 1: Hva er motivasjon?
 • Leksjon 2: Bruke interesser
 • Leksjon 3: Steinen-i-vannet-metoden
 • Leksjon 4: Tegnøkonomi
 • Leksjon 5: Atferdsavtaler
 • Bonusleksjon: Forsterkningsprinsipper

Modul 5: Tiltak når skoleangst er under utvikling

 • Leksjon 1: Læringsstil
 • Leksjon 2: Nivå
 • Leksjon 3: Dagsform
 • Leksjon 4: Kommunikasjon
 • Bonusleksjon: Finne baseline og registrere underveis

Modul 6: Tiltak når eleven er helt eller delvis hjemme fra skolen

 • Leksjon 1: Hold kontakten - SKOLE
 • Leksjon 2: Hold kontakten - HJEM
 • Leksjon 3: Legg ned krav
 • Leksjon 4: Bygg opp gradvis
 • Leksjon 5: Fokus på lystbetonte aktiviteter
 • Bonusleksjon: Er det alltid et mål å komme tilbake til skolen?

FORDYPNINGSTEMA 10: Bruk av tvang og makt

8 leksjoner og 1 E-bok

Læringsmål for temaet: Innsikt i lover og regler rundt bruk av tvang og makt, samt ferdigheter i å løse situasjoner på en trygg og verdig måte.

 • Leksjon 1: Ansvaret i å ha makt
 • Leksjon 2: Tvang og makt i lovverket
 • Leksjon 3: Mer om paragraf 9 vedtak
 • Leksjon 4: Tvang og makt i skolen 
 • Leksjon 5: Den som utøver tvang og makt sitt perspektiv
 • Leksjon 6: Den som blir utsatt for tvang og makt sitt perspektiv 
 • Leksjon 7: Erfaringer fra virkeligheten
 • BONUS: En E-bok og et tilbud! 

E-BØKER I STUDIET

I dette studiet får du tilgang på 7 E-bøker. De fem første får du i forkurset. Den sjette får du i fordypningstema nr 2 og den syvende får du i fordypningstema 10. 

 1. Selvstimulering
 2. Selvstendighet og autonomi
 3. Autist eller en med autisme
 4. Foreldreferdigheter
 5. Søsken
 6. Sov godt
 7. Elever som slår

EKSAMEN

Når du har gått gjennom alt materialet og føler deg klar, kan du ta eksamen. Den består av spørsmål med flervalgssvar, fra både forkurset,  de 10 fordypningstemaene og fra de 7 E-bøkene. Ved bestått eksamen får du et eksamens-sertifikat.

TID

 • Beregnet tid til gjennomføring av studiet (ved siden av jobb): 1 studieår (10 måneder)
 • Tilgang til utdanningen: 2 år (24 måneder)

SUPPORT

 • En time gruppemøte via Zoom pr. måned
 • Eget forum i medlemsportal der man kan spørre, undre seg og kommentere andres innlegg
 • Mulighet til 3 timer en-til-en veiledning av studieleder i løpet av studiet