VALG AV UTDANNING OG YRKE (UtYr)

Kartlegging av studie- og arbeidsferdigheter

 

UtYr er et kartleggingsverktøy laget av Torill Fjæran-Granum for SPISS (Copyright ©2008 og 2021, SPISS). Kartleggingen skal bistå med valg av utdanning og yrke for autistiske personer med intelligens innen normalområdet og er i form av et intervju som gjøres med personen selv. Kartleggingen består av 4 hovedområder:  Bakgrunn, Dette er jeg opptatt av, Mine behov og Mine ferdigheter. I alt er det 54 spørsmål, hvorav de fleste er flervalgs-spørsmål.

Hvordan foregår kartleggingen?

Kartleggingen foregår som et intervju over nett eller ved oppmøte på vårt kontor. Intervjuet består av i alt 54 spørsmål, de fleste med flervalgs-svar. Se bilde eksempel til høyre.

Den som kartlegger krysser av i skjemaet etter hvert som svarene avgis. Foregår kartleggingen på nettet, deler vi skjerm slik at du også ser spørsmålene. Underveis er det selvfølgelig mulig å be om konkretiseringer, eksempler eller forklaringer og man kan også komme med tilleggsopplysninger, som blir notert sammen med svaret. 

KAA spørsmål eksempel
KAA skjema

Tolkning og tilbakemelding

Etter intervjuet er gjennomført, fører intervjuer skårene over i et oppsummeringsskjema som er delt i følgende kategorier:

  • Personlige karakeristika (Interesser, Stil, Motivasjon, Helsemessige og psykiske faktorer, Sosial fungering, Kunnskap)
  • Praktiske behov (Struktur, Pauser, Behov for skjerming, Viktige rammefaktorer.)

Intervjuer skriver deretter en konklusjon og tolkning basert på svarene. Inkludert i denne er konkrete råd om tilrettelegging og tiltak.

Tilbakemelding til personen selv kan i tillegg gjøres via skjemaene "Ferdighetsskjema" der personens ferdigheter systematiseres og "Oversikt over krav til utdanning og yrke" der informasjon om hva en spesifikk utdanning eller yrke innebærer. (Se bilde av de to skjemaene til venstre.) Ved å sammenligne de to skjemaene kan man lettere se hva slags utdanning og yrke man passer i.

Skjemaet "Oversikt over krav til utdanning og yrke" kan lages for flere veivalg alt etter hva personen selv ønsker og tilrådes.

Hva får du når du kjøper en UtYr- kartlegging?

  • Selve kartleggingen (enten ved oppmøte eller via nettet)
  • En rapport der svarene tolkes og du får konkrete forslag til tiltak 
  • Et tilbakemeldingsmøte, enten ved oppmøte eller over nettet, der vi gjennomgår resultater, tolkning og foreslåtte tiltak og du har anledning til å stille spørsmål og reflektere sammen med oss over utfallet av kartleggingen.

Hva koster det?

For hele kartleggingspakken tar vi Kr. 6000,- Prisen er fast og vil ikke påvirkes av hvor mange ganger vi møtes eller hvor lang tid kartleggingen og tilbakemeldingsmøtet tar. Du betaler først når tilbakemeldingsmøtet er over.*) Da kan du velge å enten betale via VIPPS eller kontant, eller du kan velge å få faktura tilsendt.

*) Dersom kartleggingen av en eller annen grunn ikke fullføres, tar vi timebetalt for den tiden som er brukt og lager en rapport på det vi har fått gjort. (Timepris er kr 1250,-)

Hvordan bestille avtale?

Ta kontakt med Torill Fjæran-Granum på telefon 913 04 375 eller e-post torill@spiss.no for avtale! Dersom du velger kartlegging via nettet, sender vi deg en e-post med Zoom-lenke så snart avtale om dag og tid er gjort.

VELKOMMEN TIL KARTLEGGING!