Styrende prinsipper for arbeidet vårt

Faglig, Praktisk og Tilgjengelig

Konkret og Målrettet

 

 

Vi i SPISS er opptatt av at vi skal ha oppdatert kunnskap om metoder, innfallsvinkler og hjelpemidler, samt at vi selv skal kunne praktisk gjennomføre alle tiltak vi ber andre om å utføre. Det fører til at vi, etter å ha planlagt arbeidet, vanligvis er med i praktisk utprøving, innføring og oppstart av tiltak. Vi mener også at det er VI som må være tilgjengelig når de vi bistår er klare, ikke motsatt! Vårt arbeid styres derfor av prinsippene faglig, praktisk og tilgjengelig!

Faglig

De som arbeider i SPISS skal ha omfattende kompetanse og bred praktisk erfaring på de områdene SPISS tilbyr tjenester. De råd og tips som SPISS sine medarbeidere tilbyr skal være fundert i både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring som er relevant for det de arbeider med. SPISS sine medarbeidere skal være faglig oppdatert og godt orientert om forskning og ny viten knyttet til aktuelle fagområder, samt ha oppdatert kunnskap om ulike metoder og materiell som finnes. SPISS sine medarbeidere skal også hele tiden være åpne for å knytte kontakter med andre fagmiljøer som er nyttige for de vi betjener.

books shutterstock_524797687
shutterstock_55273471

Praktisk

Både materiellet som utgis på SPISS Forlag, de kurs og forelesninger som SPISS tilbyr, samt den opplæringen SPISS gir, skal være praksisrettet og oppleves som nyttig, forståelig og relevant. Selv om SPISS sine tjenester bygger på omfattende teoretisk kunnskap, skal dette formidles på en slik måte at det ikke kreves forkunnskaper eller teoretisk tyngde innen våre fagområder for å kunne nyttiggjøre seg våre tilbud.

Opplæring skal i størst mulig omfang være hands-on, med demonstrasjoner og praktisk arbeid der behovet er.

Tilgjengelig

Det skal være lett å få hjelp hos SPISS. Vi skal ikke ha lange ventelister og vil strekke oss langt for å imøtekomme behovene til de som leier oss inn. Vi stiller ingen krav til dokumenterte diagnoser, så lenge det vi tilbyr oppleves som nyttig. SPISS sine medarbeidere skal kunne kontaktes på flere måter: pr telefon, på e-post eller pr. brev. Vi kan også tilby opplæring via flere kanaler.

Videre mener vi at vi må jobbe når den vi skal hjelpe er tilgjengelig, ikke at vedkommende må være tilgjengelig når vi er på jobb. Dette fører til at vi ikke har faste arbeidstider, men jobber når det funker for den/de vi skal hjelpe, enten det er tidlig på morgenen eller sent på kvelden, i helger eller i ferier. Og selvfølgelig også på vanlige hverdager og på dagtid.

shutterstock_1193163277


Valg av metoder, teknikker og innfallsvinkler

De som jobber i SPISS har ulik bakgrunn og kompetanse. I noen tilfeller har vi også ulike erfaringer og oppfatninger om metodevalg og framgangsmåter. Dette mener vi er en styrke for SPISS som virksomhet, fordi selv om autismefeltet er et smalt fagfelt, er det likevel så bredt at ikke en person kan dekke alt. Og siden folk er forskjellige og ønsker ulike ting, tenker vi at vår forskjellighet er vår styrke.

Det vi gjør vil likevel alltid følge våre grunnleggende verdier, og valg og bortvalg av metoder og teknikker vil være begrunnet i dette. 

Som regel bruker vi ikke kun EN metode, men setter sammen et opplegg skreddersydd for den enkelte. Vi skreddersyr fordi vi vet at ingen metoder passer for alle og ingen enkeltmetode løser alle problemerVi velger derfor metoder og innfallsvinkler med utgangspunkt i den enkelte persons egenskaper og behov, våre grunnleggende verdier, samt i den foreliggende problemstilling og selvfølgelig i fullt samarbeid og forståelse med våre oppdragsgivere og ikke minst personen det gjelder.

Spør oss gjerne, dersom det er metoder, innfallsvinkler og hjelpemidler du lurer på om vi har kjennskap til, kan jobbe etter eller benytte. 

Kjennetegn på opplæringen vår

Vi gir opplæring til personer med egen diagnose, privatpersoner og fagfolk. Vi har ingen krav om dokumentert diagnose innen autismefeltet, så lenge du som bestiller vet hva vi kan og ønsker denne kompetansen. 

Vår opplæring skal være KONKRET og MÅLRETTET.

Konkret

Med konkret opplæring mener vi at opplæringen skal være praktisk og anvendelig og ha fokus på forståelige og gjenkjennelige sammenhenger, samt på praktiske og gjennomførbare handlinger. 

De som mottar opplæring, enten det er via kurs eller individuell trening av ferdigheter, skal oppleve at det de lærer er nyttig og kan benyttes i egen hverdag.

konkret
målrettet

Målrettet

Vår opplæring skal ha tydelige mål og delmål, satt i samarbeid med de vi jobber for. Målene vi setter skal være operasjonaliserte og målbare og vi skal skape en felles forståelse av hva vi ønsker å oppnå og tydelige kriterier for når målene anses som oppnådd.

Arbeidet med å sette seg mål og velge ut tiltak skal bygge på grundig kartlegging av nåværende status, samt på kunnskap om personens ferdigheter, ønsker og behov.