Logos

Kartlegging av leseferdighet og diagnostisering av dysleksi

 

Logos er en vitenskapelig test som brukes for å kartlegge leseferdighet, og diagnostisere dysleksi. For å kunne gjennomføre en slik kartlegging kreves det at den som tester har gjennomgått kurs hos Logometrica, og blitt sertifisert som testleder. Logos består av en rekke ulike deltester, som kartlegger prosesser innen ordavkoding, staving, forståelse og minnefunksjoner. Logos brukes blant annet i oppfølging av elever som ikke klarer å følge klassens plan i lesing, og er det mest brukte verktøyet i utredning av dysleksi. Logos kan benyttes på alle fra og med 2. klassetrinn og oppover, inkludert for voksne. Man fastsetter ikke diagnose før eleven går i 4. trinn, men kan teste tidligere og finne tiltak.

Autisme og dysleksi

Mange personer med autisme strever også med lesing og skriving. For noen av dem skyldes dette dysleksi, mens for andre kan årsakene være en sammensatt blanding av vansker innenfor andre områder som språk, motivasjon, konsentrasjon og utholdenhet, samt leseforståelse og begrepsforståelse.  

Hva er hva? Skyldes vanskene med lesing og skriving dysleksi, eller er det andre faktorer som påvirker? Hvordan forstår vi vanskene, og hvordan kan vi legge til rette og finne gode tiltak for den enkelte?

For å finne ut om vanskene er en del av autismetilstanden eller en tilleggsvanske som dysleksi, samt å finne gode tiltak, kreves det en dobbelkompetanse hos testleder - og det tilbyr vi hos SPISS!

gutt 1
logos på skjerm

Hvordan foregår testingen?

Testing med Logos må gjennomføres ved fysisk oppmøte, da kartleggingen foregår på pc. Det brukes headset med mikrofon, og testleder instruerer og registrerer svar igjennom hele kartleggingen.

Det tar ca. 1-1,5 time å gjennomføre testingen om alle deltestene gjøres suksessivt, men det er en fordel om man deler testingen inn i 2-3 økter innenfor en tidsramme på 1-2 uker. Testleder sørger for PC med Logosprogram, samt headset.

Testingen kan gjennomføres på Spiss sitt kontor på Lørenskog, i private hjem eller andre steder det passer. 

Tolking og tilbakemelding:

Etter at kartleggingen er gjennomført, vil resultatene tolkes og beskrives i en utredningsrapport. Her vil relevant bakgrunnsinformasjon tas med i vurderingen. Det vil også lages en egen tiltaksrapport ut ifra resultatene og de vanskene som kommer fram. Både utredningsrapport og tiltak vil gjennomgås i etterkant i et tilbakemeldingsmøte. Alle rapporter, testprotokoller og indikatorskjema vil oversendes kunden.

Hva får du når du kjøper en kartlegging?

  • Testing med Logos gjennomført av sertifisert testleder
  • Utredningsrapport og tiltaksrapport, samt tilbakemeldingsmøte.
  • Alle rapporter, testprotokoller og indikatorskjema tilsendt.
  • Fastsetting av dysleksidiagnose om kravene er oppfylt. Dette gjøres i samråd med foreldre, og kan gjerne drøftes med PPT.

Hva koster det?

For hele kartleggingspakken tar vi kr.6000,- Dette inkluderer gjennomføring av deltestene, utredningsrapport, tiltaksrapport, utfylt indikatorskjema, samt et tilbakemeldingsmøte på Teams. Utgifter til reise vil komme i tillegg, se Spiss sin prisoversikt for dette her: Priser - SPISS

Hvordan bestilles avtale?

Ta kontakt med Kjersti Skartveit på telefon 990 48 500, eller epost kjersti@spiss.no for avtale!

gutt 2

VELKOMMEN TIL KARTLEGGING!